از طرف زهرا می رسه دست ما شال عزای تو از حاج سید مجید بنی فاطمه