امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود از حاج سید مجید بنی فاطمه