اگر که غم برای توست غم به درد می خورد از حاج سید مجید بنی فاطمه