تا مشکتو تو آب زدی موجای دریا شد آروم از حاج سید مهدی میرداماد