نتایج آرشیو " دانلود نوحه تمام حاصلم خون جگر بود ز هر شاخه هزاران میوه دادم همانا پاسخت نیش تبر بود "