علی ای تیر با من قطع کردی گفتگویش را از حاج سید مجید بنی فاطمه