علی رفته از هوش که تیر گوش تا گوش از حاج محمود کریمی