غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن از حاج حسین سیب سرخی