مردی از آسمون میاد حجت الله عالمه از حاج سید مهدی میرداماد