من الغریب نوشتی ، الی الحبیب سلامی از سید مهدی میرداماد