می زنم دم ز علمدار رشید عشق از حاج سید مهدی میرداماد