نتایج آرشیو " نوحه از عرش از میان حسینیه ی خدا – روضه از حاج سید مجید بنی فاطمه "