نوحه امشب شهادتنامه عشاق امضا میشود – واحد از سید مجید بنی فاطمه