نوحه اگه دلت شکسته تو غصه ها اسیره – زمینه از سید مجید بنی فاطمه