نوحه ای شاه کم سپاه خواهر فدای تو – شور از حاج حسین سیب سرخی