نوحه زبونم لال چقده شلوغ شده گودی گودال از نریمان پناهی