نتایج آرشیو " گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است از حاج سید مجید بنی فاطمه "